bezchmurnie
wtorek
IX Rodzinne Grzybobranie w Kaletach
26 sierpnia 2019 r. | 06:42
0

IX Rodzinne Grzybobranie odbędzie się 31 sierpnia 2019 - Tor OCR w Kaletach Kuczowie, ul Paderewskiego 8.

1. ORGANIZATOR

Organizatorem IV Grzybobrania jest Stowarzyszenie „Nasze Kalety” i Art Beauty Day Spa and Fitness.

2. TERMIN i MIEJSCE

 • Organizator ustala termin przeprowadzenia konkursu na dzień 31 sierpnia 2019, sobota.
 • Miejscem wydarzenia plenerowego jest Tor OCR w Kaletach Kuczowie, ul Paderewskiego 8.
 • Uczestnicy -Grzybiarze rozpoczynają grzybobranie o dowolnej godzinie w dniu konkursu.
 • Terenem grzybobrania jest dowolne miejsce lasów.

3. CEL KONKURSU

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzowanie idei ochrony środowiska w zakresie właściwego i bezpiecznego korzystania z zasobów naturalnych, upowszechniania wzorców zachowań przyczyniających się do utrzymania środowiska naturalnego w pierwotnym, niezmienionym stanie, promowania wiedzy w zakresie zbioru runa leśnego, bezpiecznego poruszania się po terenach leśnych, rozpoznawania różnorodnych gatunków roślinności stanowiącej o bogactwie naturalnym makroregionu, budowanie świadomości o konsekwencjach wynikających z niewłaściwego zachowania się w lesie, integrowanie uczestników poprzez wzajemną edukację, wymianę doświadczeń i wspólną zabawę.

Promocję społeczeństwa otwartego i wolontariatu oraz działań na rzecz lokalnej społeczności.

4. UCZESTNICY

Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba lub niepełnoletnia pod opieką pełnoletniego opiekuna.

5. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie dokonuję rejestracji u organizatorów  w dniu imprezy.

6. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

Organizator zobowiązuje się do:

 • a. ustalenia i przestrzegania Regulaminu Konkursu;
 • b. właściwego przygotowania miejsca przeprowadzenia konkursu;
 • c. przygotowania nagród rzeczowych;
 • d. Organizator przekaże nieodpłatnie nagrody rzeczowe zwycięzcom konkursu spełniającym wymagania określone niniejszym Regulaminem;

7. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW

 • a. uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu;
 • b. uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedniego poruszania się po lesie oraz właściwego zbierania owocników grzybni;
 • d. przestrzegania ogólno przyjętych zasad społecznego współżycia i kultury osobistej;
 • e. zaopatrzenia się w stosowny ubiór oraz przedmioty do zbierania grzybów; Jeśli to możliwe zabrania ze sobą telefonu komórkowego.
 • f.  NIE zaśmiecania lasu.
 • g. NIE zbierania grzybów znajdujących się pod ochroną według Ustawy Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)

8. KLASYFIKACJA KONKURSOWA

 • a. Jury konkursu oceniać będą wszystkie jadalne grzyby zebrane przez uczestników konkursu;
 • b. Zebrane okazy powinny charakteryzować się jędrnością, brakiem uszkodzeń mechanicznych, naturalnych, owocniki powinny być dojrzałe w stanie pozwalającym na określenie gatunku oraz świeżo zebrane.
 • c. Jury oceny zbiorów dokona na podstawie następujących kryteriów:
 1. - waga;
 2. - wygląd;
 3. - wielkość.
 • d. Przewiduje się wyłonienie zwycięzców w  kategoriach:

I kategoria   W zależności od wagi całego zbioru;

 • - 1 miejsce
 • - 2 miejsce
 • - 3 miejsce

II kategoria   Najmłodszy i najstarszy uczestnik grzybobrania.

III kategoria : Nagroda Specjalna Prezesa Stowarzyszenia Nasze Kalety.

9. SKŁAD JURY

Jury konkursu stanowić będą następujące osoby:

 • a. przedstawiciel Art Beauty – 1 osoba
 • b. przedstawiciel Stowarzyszenia – 1 osoba
 • b. grzyboznawca – 1 osoba

Jury konkursu zobowiązuje się do rzetelnej i obiektywnej oceny zbiorów, wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach, wręczenia nagród, sporządzenia stosownej dokumentacji konkursowej. Przewodniczącym Jury Konkursowego będzie Grzyboznawca. Postanowienia Jury nie podlegają negocjacji.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • a. Organizator nie odpowiada za mienie uczestników pozostawione bez opieki oraz ich bezpieczeństwo podczas grzybobrania.
 • b. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia uczestników nie przestrzegających Regulaminu konkursu;
 • c. Organizatorzy zastrzegą  sobie prawo do odwołania konkursu.
 • d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, pojazdu i jego wyposażenia bez względu na okoliczności zdarzenia.
 • e. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody i wypadki spowodowane przez uczestników imprezy w stosunku do osób trzecich ( jak i spowodowane przez osoby trzecie) i ich mienia oraz w stosunku do innych uczestników imprezy. Organizatorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników imprezy.

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 • f. W przypadku sporów z osobami trzecimi organizator dołoży wszelkich starań by zachować dobre imię imprezy.
 • g. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursów

DEKALOG GRZYBIARZA

 • 1. Grzyby z podłoża wyjmujemy poprzez delikatne wykręcenie lub wycinanie nożem!
 • 2.  Nie należy grzybów brutalnie wyrywać! – powoduje to uszkodzenie delikatnej grzybni.
 • 3.  Nie wolno rozgarniać ściółki w poszukiwaniu młodych osobników! – promienie słoneczne są zabójcze dla grzybni.
 • 4.  Nie wolno niszczyć starych osobników gatunków jadalnych! – w lesie są nadal pożyteczne.
 • 5. Nie wolno niszczyć grzybów niejadalnych, trujących! – w lasach odgrywają one olbrzymią rolę.
 • 6. Nie wolno zbierać grzybów będących pod ścisłą ochrona gatunkową! Należą do nich: smardzowate, szmaciak, soplówka, modrzewnic lekarski, flagowiec olbrzymi, żagiew okółkowa, żagwica listkowata, szyszkowiec łuskowaty, podgrzybek pasożytniczy, purchawica olbrzymia oraz sromotnikowate.
 • 7. Ochronie częściowej podlegają wszystkie pozostałe gatunki grzybów, z wyjątkiem zbieranych do celów konsumpcyjnych.
 • 8. Grzyby należy zbierać  do przewiewnych koszy! – w torebkach i wiadrach plastikowych szybko się zaparzają.
 • 9. Nie zostawiaj grzybów w koszu na następny dzień! – grzyby są nietrwałe, mogą się w nich uaktywnić toksyny.
 • 10. Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie! – miej przy sobie naładowany telefon komórkowy, a także dokument tożsamości lub kartkę z nazwiskiem, adresem i grupą krwi.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *