słabe przelotne opady deszczu
20°
19°
piątek
Dodatek osłonowy – informacje
13 stycznia 2022 r. | 07:00
0

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Ma on zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Publikujemy podstawowe informacje oraz wniosek o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
c) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek osłonowy przysługuje w/w jeżeli:

 • dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie;
 • dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie.

Dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Nie wypłaca się dodatku, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna (osoba składająca wniosek o dodatek osłonowy) samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna (osoba składająca wniosek o dodatek osłonowy) oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód obliczany jest na podstawie dochodów z 2020 r. dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022. Informacje o dochodzie opodatkowanym pobierane są elektroniczne przez organ rozpatrujący wniosek natomiast informacje o dochodzie nieopodatkowanym należy uwzględnić w formularzu wniosku.

Terminy wnioskowania o dodatek oraz jego wysokość:
wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Wysokość roczna dodatku osłonowego:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400,00 zł  / 500,00 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600,00 zł / 750,00 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850,00 zł / 1.062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1.150,00 zł / 1.437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch równych transzach płatnych do 31 marca 2022 r. (pierwsza transza) oraz 2 grudnia 2022 r. (druga transza).
W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022r. dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dodatek osłonowy składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.2) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego;
 • informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków będących przedmiotem wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

 • wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklańcu, z siedzibą w Nakle Śląskim, ul. Główna 62
 • postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego kończy się wydaniem informacji o przyznaniu świadczenia lub w przypadku odmowy przyznania świadczenia – decyzją administracyjną;
 • w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;
 • w przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy nie przysługuje, jeżeli:

 • wniosek został złożony po 31 października 2022 roku;
 • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie zamieszkuje i nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemiec nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *