zachmurzenie umiarkowane
środa
Funkcjonowanie placówek oświatowych w Gminie Świerklaniec
31 sierpnia 2020 r. | 22:01
0

Od 1 września 2020 r. szkoły podstawowe i publiczne przedszkola na terenie Gminy Świerklaniec rozpoczną zajęcia stacjonarne. Stan epidemii oznacza jednak pewne wytyczne, których szkoły i przedszkola muszą przestrzegać. Dotyczą dyrektorów, nauczycieli, uczniów a także rodziców oraz osób, które do tej pory wynajmowały lub korzystały z pomieszczeń obiektów oświatowych.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Świerklaniec informują, że do końca września (możliwe jest przedłużenie tego okresu) wszelkie wynajmowanie pomieszczeń (klasy, sale gimnastyczne, hale sportowe) w tych placówkach zostaje zawieszone. Wyjątkiem jest sytuacja, podczas której w zajęciach dodatkowych biorą udział dzieci lub uczniowie. Celem jest ograniczenie dostępu osób „z zewnątrz”, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników danej placówki.

Dyrektorzy placówek oświatowych w Gminie Świerklaniec w porozumieniu z organem prowadzącym wypracowali wspólne procedury postępowania podczas pandemii. Poniżej publikujemy ich ważniejsze wytyczne.

Wytyczne dla dyrektorów placówki:

1. Uczniowie będą przebywać w miarę możliwości organizacyjnych w wyznaczonych i stałych salach. Liczebność grup przedszkolnych powinna być zgodna z wytycznymi GIS.
2. Ograniczone zostanie przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Dyrektorzy zadbają o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
3. Przy wejściu do szkoły/przedszkola znajdzie się płyn do dezynfekcji rąk. Wszyscy dorośli będą zobligowani do korzystania z niego. Ograniczony zostanie dostęp rodziców/opiekunów do szatni.
4. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualne przyłbice, fartuchy z długimi rękawami.
5. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk i wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
6. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci będą z nich korzystać pod nadzorem  opiekuna. Szczegółowe zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zastosowane będą według wytycznych GIS zamieszczonych na stronie internetowej placówki.
7. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki boiska oraz terenu przyszkolnego.
8. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów,  do których dzieci będą miały dostęp.
9. Sprzęt na szkolnym placu zabaw  lub boisku będzie codziennie dezynfekowany, w innym wypadku oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony przed używaniem.
10. Zapewniony zostanie sprzęt i środki oraz monitorowane i kontrolowane prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości  ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
11. Pracownicy zostaną poinstruowani, jak należy postępować na wypadek podejrzenia zakażenia.
12. Przeprowadzone będą spotkania z pracownikami i zwrócona na nich uwaga, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Przypominane zostanie, że do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy lub istnieje podejrzenie, że mogli się zarazić. Uzyskana zostanie zgoda pracowników na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren placówki.
13. W miarę możliwości nie będą angażowani w zajęcia opiekuńcze pracownicy i personel powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
14. W miarę możliwości dyrektorzy będą unikać takiego planowania zajęć, które doprowadza do rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
15. Wyznaczone i przygotowane będzie pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej  i  płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
16. Umieszczone w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
17. Przygotowana zostanie ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami.
18. Jeżeli organizowana jest stołówka, to obok warunków wymaganych przepisami prawa  odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostaną zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni lub wyparzone.
19. Zorganizowane zostanie bezpieczne spożywanie posiłków, np. spożywanie w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
20. Dyrektor placówki wstrzymuje (do odwołania) wynajem sal podmiotom zewnętrznym. Wyjątkiem jest sytuacja, podczas której w zajęciach dodatkowych biorą udział uczniowie uczęszczający na zajęcia do danej placówki.

Wytyczne dla nauczycieli i pomocy nauczycieli:

1. Wyjaśnią dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Będą minimalizować ewentualny brak poczucia bezpieczeństwa wynikający ze zmian wprowadzonych w szkole/przedszkolu w tym m.in. zmiany nauczyciela, dzieci w grupie, ograniczeń w dostępie do nauczyciela, który został zabezpieczony przyłbicą i maseczką.
2. Zalecone jest korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
3. Zostaną usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Regularnie w ciągu dnia dezynfekowane sprzęty wykorzystywane do zabawy i zajęć gimnastycznych -  przybory sportowe takie jak np. piłki, skakanki, obręcze itp.
4. Regularnie wietrzona będzie sala, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę  i prowadzona będzie gimnastyka przy otwartych oknach.
5. Zwracana będzie uwaga, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizowany zostanie pokaz i ćwiczenia właściwego mycia rąk oraz dezynfekcji.
6. W miarę możliwości unikane będzie organizowanie większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu - nie dopuszczane będzie łączenie się grup.

Wytyczne dla rodziców:

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic powinien obowiązkowo przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
2. Przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
3. Nie posyłać dziecka do szkoły/przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
4. Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły/przedszkola niepotrzebnych zabawek czy przedmiotów.
5. Regularnie przypominać dzieciom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno się unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
6. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, jednocześnie pamiętając, że rodzic także powinien stosować te zasady - dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *