zachmurzenie duże
niedziela
Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach
27 kwietnia 2022 r. | 07:00
0

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LX sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 28 kwietnia 2022 r. o godz. 14.30 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 463 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 464 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Świerklaniec.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu współpracy Gminy Świerklaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 9. Informacja o przygotowaniu do sezonu letniego nad Zalewem Nakło-Chechło oraz w Parku w Świerklańcu.
 10. Informacja Wójta Gminy o gospodarce nieruchomościami gminy w 2021 r.
 11. Omówienie postępów prac nad realizacją opracowań planów zagospodarowania przestrzennego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 465 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Świerklaniec obejmującego część północnego obszaru sołectwa Nakło Śląskie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 466 w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 - 2023.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 467 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 468 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 469 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 470 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 471 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Świerklaniec, przeznaczonego pod oczyszczalnię ścieków.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 472 w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Świerklaniec na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 473 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świerklaniec do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 474 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 475 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2022-2037.
 23. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 31.03.2022 r. i sesji nadzwyczajnej w dniu 11.04.2022 r.
 24. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 26. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 27. Zakończenie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *