bezchmurnie
19°
17°
czwartek
Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach (tryb zdalny)
17 lutego 2022 r. | 07:00
0

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LVII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 24 lutego 2022 r. o godz. 14.30. Ze względu na sytuację pandemiczną zarówno sesja jak i komisje odbędą się w trybie zdalnym.

Przewodniczący zwołuje sesję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Świerklaniec w roku 2021.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 446 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklaniec na rok 2022.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 447 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Świerklaniec.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 448 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 449 w sprawie Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 450 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Świerklańcu z dnia 28 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 451 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 452 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2022 - 2037.
 12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.01.2027 r.
 13. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 15. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 16. Zakończenie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *