bezchmurnie
19°
15°
sobota
Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach
29 grudnia 2021 r. | 07:00
0

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 30 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 w trybie hybrydowym. Stacjonarnie sesja odbędzie się w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 414 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Świerklaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 4. Rozpatrzenia projektu uchwały nr 415 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerklaniec.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 416 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 417 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy północno – wschodniej granicy gminy w sołectwie Świerklaniec.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 418 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 419 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2021 – 2037.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 420 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 421 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2022 – 2037.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 422 w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2022 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 423 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom w 2022 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 424 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklaniec na 2022 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań nad Zalewem Nakło – Chechło.
 15. Informacja Wójta Gminy o stanie inwestycji budowy kanalizacji na terenie Gminy.
 16. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25.11.2021 r. i sesji nadzwyczajnej w dniu 14.12.2021 r.
 17. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 20. Zakończenie.

Sesję będzie można oglądać na stronie swierklaniec.esesja.pl.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *