bezchmurnie
17°
13°
czwartek
Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec
23 lutego 2023 r. | 07:11
0

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LXXVI Sesję Rady Gminy Świerklaniec na czwartek 23 lutego 2023 r. o godz. 14:30 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie w roku 2022.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania podatków za 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 571 w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 572 w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 573 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 574 w sprawie nadania nazwy ulica „Jagodowa” w sołectwie Nowe Chechło.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 575 w sprawie zbycie nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 576 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklaniec na rok 2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 577 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/398/21 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerklaniec.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 578 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świerklaniec.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 579 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 580 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023 – 2038.
 15. Informacja Wójta Gminy o stanie inwestycji budowy kanalizacji na terenie Gminy.
 16. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 26.01.2023 r. oraz sesji nadzwyczajnej w dniu 13.02.2023 r.
 17. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 20. Zakończenie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *