zachmurzenie umiarkowane
środa
Informacje o dodatku węglowym
17 sierpnia 2022 r. | 07:07
0

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Nie został jeszcze zatwierdzony wzór wniosku o jego wypłatę, dlatego obecnie nie jest możliwe ich składanie.

Niezwłocznie po opublikowaniu przez Ministra właściwego do spraw energii druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec oraz w jego siedzibie (wersja papierowa).

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków (po oich opublikowaniu) będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec oraz w wersji papierowej w jego siedzibie.

Wnioski można będzie składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Urzędzie Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec w sekretariacie w godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek – czwartek 7:30-15:30 oraz w piątek 7:30-14:00.

Informujemy, że na terenie Gminy Świerklaniec obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Referat Gospodarki Komunalnej.

Zgodnie z ustawą Urząd Gminy będzie miał na rozpatrzenie wniosku i wypłatę środków 30 dni.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej pod numerami telefonu: 32 284 74 26, 32 284 74 27, 32 284 74 28, 32 284 74 29.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *