bezchmurnie
16°
14°
piątek
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
18 listopada 2021 r. | 07:00
0

Otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Świerklaniec działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Świerklaniec działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Świerklaniec.

Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Świerklaniec pomocy żywnościowej w okresie: grudzień 2021 – maja 2022.

Wymagania wobec Partnera:
Podmiot chcący realizować działania w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2021 jest zobowiązany do
zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla
Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w
Podprogramie 2021 z dnia 11 maja 2021 r., tj.:
1. W obszarze administrowania:
1) posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in.
pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,  2) zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej
opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2021,  3) zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania POPŻ ze
środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w
ramach Podprogramu 2021, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania
skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,  4) zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,  5) wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczenie artykułów
spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,  6) organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji
beneficjentów programu,  7) prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z
pomocy.
2. W obszarze magazynowania: 
1) posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w
warunkach określonych przez producenta,  2) zapewnienie  monitoringu/ochrony  za  pośrednictwem  specjalistycznych  firm  lub  w  ramach  własnych
zasobów i możliwości,  3) zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,  4) prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego
programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych
operacji magazynowych dla Podprogramu 2021 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii
artykułów spożywczych, 5) prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji
każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,  6) zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów
spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2021.

Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRPiPS pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Tryb składania wniosków:
1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „Wniosek weryfikujący spełnianie kryteriów uczestnictwa przez
organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram
2021”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia: - POPŻ21_Wniosek Weryfikacyjny OPL_  Termin składania wniosków: do 20 listopada 2021 r.  2. Wniosek (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz drogą
pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:

Bank Żywności w Częstochowie
ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309 42-217 CZĘSTOCHOWA

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162
616.

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.  2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.  3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami
podanymi we „Wniosku weryfikującym spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021”.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *