słabe przelotne opady deszczu
20°
19°
piątek
Przyjmowanie wniosków o stypendia dla uzdolnionych uczniów
24 czerwca 2022 r. | 06:43
0

Do 10 sierpnia każdego roku szkolnego można składać wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe Wójta Gminy Świerklaniec. Zasady przyznawania stypendiów określa załączony poniżej regulamin.

O stypendium mogą wnioskować:

 • rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczniowie.

Zasady przyznawania stypendium

Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Świerklaniec w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

 • osiągnięcie wybitnych wyników w nauce:
  - średnia ocen powyżej 5.80 w klasach V i VI szkoły podstawowej - kwota 500,00 zł
  - średnia ocen powyżej 5.50 w klasach VII i VIII szkoły podstawowej - kwota 500,00 zł
  - średnia ocen powyżej 5.20 w dziennej szkole ponadpodstawowej - kwota 700,00 zł
 • uzyskanie tytułu laureata lub finalisty:
  - uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - kwota 700,00zł.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku (nie ma charakteru obligatoryjnego, pomocniczy wzór).
 • Wniosek powinien zawierać:
  - dane kandydata do Stypendium (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata);
  - nazwę, typ szkoły i klasę do której uczęszczał kandydat na terenie gminy;
  - dane wnioskodawcy w przypadku ucznia niepełnoletniego;
 • Do wniosku należy dołączyć poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem:
  - świadectwo lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające uzyskane tytuły laureata lub finalisty w konkursach na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym roku szkolnym,
  - pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwie. kopia).

Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty można dostarczyć do urzędudo dnia 10 sierpnia każdego roku szkolnegona jeden z poniższych sposobów

 • Przesłać pocztą tradycyjną
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy:Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, Sekretariat-piętro, pokój nr 5;numer telefonu: 32 284 74 00, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00,wtorek-czwartek 7:30-15:30 piątek 7:30-14:00. W przypadku wniosków nadesłanych za pośrednictwem poczty polskiej, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Termin załatwienia sprawy:
Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku, niezależnie od sytuacji materialnej kandydata nie później niż do 30 września danego roku.
Stypendium wypłacane jest w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na rachunek bankowy rodzica lub opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia albo przekazem pocztowym na adres wskazany we wniosku.
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: złożenia po terminie, wycofania przez wnioskodawcę lub nieuzupełnienia braków formalnych.

 • Stypendium przyznaje Wójt Gminy Świerklaniec w drodze decyzji administracyjnej.
  W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium. W sytuacji szczególnie skomplikowanej termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Sposób załatwienia sprawy:

Wydana zostanie decyzja administracyjna.
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: a)Poprzez pocztę tradycyjną; b)Osobiście w siedzibie urzędu tj. Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, Sekretariat, piętro, pokój nr 5; numer telefonu: 32 284 74 00; godziny urzędowania: poniedziałek7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00.
Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku, niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. Jednemu kandydatowi, w danym roku, może być przyznane tylko jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników, przyznaje się wówczas jedno stypendium w najwyższej wysokości.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe.

Materiały

Uchwała w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Świerklaniec dla uzdolnionych uczniów wraz z regulaminem
Uchwała​_Stypendium​_dla​_uczniów​_2020.pdf 0.28MBDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *