bezchmurnie
19°
15°
sobota
Rada Gminy uchwaliła budżet gminy Świerklaniec na 2022 rok
05 stycznia 2022 r. | 05:00
0

30 grudnia 2021 r. podczas sesji Rady Gminy Świerklaniec radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2022 rok. Z 14 obecnych na sesji radnych 12 głosowało za jego przyjęciem, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywne opinie do: projektu uchwały budżetowej gminy Świerklaniec na 2022r., projektu uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerklaniec na lata 2022-2037 oraz o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok gminy Świerklaniec.

Łączna kwota dochodów gminy w 2022 roku wyniesie ponad 93 miliony złotych. Z tego ponad 60 milionów złotych to dochody bieżące gminy, czyli m. in. subwencje, opłaty i podatki, udział PIT i CIT oraz dotacje, a blisko 33 miliony złotych wyniosą dochody majątkowe gminy.

Wśród dochodów bieżących gminy zaplanowano m. in.:

 • Udział w podatku PIT i CIT został zaplanowany na ponad 21 mln. zł.
 • Subwencja oświatowa to ponad 14,3 mln. zł.
 • Wpływy z podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych to ponad 13,2 mln. zł.
 • Dotacje z budżetu państwa to niespełna 11 mln. zł.

Dochody majątkowe stanowić będą:

 • Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, czyli prawie 3,9 mln zł
 • Dotacje na realizację zadań ze środków Unii Europejskiej to prawie 29 mln zł.

Łączne planowane wydatki w 2022 roku to ponad 122 miliony złotych:

 • Na oświatę i wychowanie (m. in. utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych i stołówek, podnoszenie kompetencji nauczycieli) gmina planuje wydać prawie 25 mln zł.
 • Inwestycje zostały zaplanowane na poziomie prawie 27 mln zł.
 • Opieka społeczna i wspieranie rodzin to 12 mln zł.
 • Na gospodarkę odpadami komunalnymi (m. in. oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, ochrona powietrza oświetlenie ulic, placów i dróg) zaplanowano ponad 6,2 mln zł.
 • Na infrastrukturę sanitarną, transport, łączność (m.in. budowa kanalizacji w gminie, lokalny transport zbiorowy, utrzymanie i modernizacja dróg) zaplanowano 61 mln zł.
 • Na sport, kulturę i turystykę gmina planuje wydać 1,5 mln zł.
 • Wydatki na administrację wniosą 11,6 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami czyli planowany deficyt (z przeznaczeniem na budowę kanalizacji) zostanie sfinansowany z:

 • pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11,1 mln zł.
 • sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 9,9 mln zł.
 • wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 8 mln zł.

Jakie inwestycje zaplanowano w 2022 roku?

Najważniejszą i największą inwestycją realizowaną w 2022 roku będzie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie Świerklaniec - środki zaplanowane na nią są rekordowe i wynoszą niespełna 57 mln zł.

Oprócz tego realizowane będą m.in.:

 • Termomodernizacja filii budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu za 447 tys. zł.
 • Przebudowa OSP w Świerklańcu za 350 tys. zł.
 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu (połączenie chodnikiem sołectwa Orzech z miastem Piekary Śląskie) za 127 tys. zł.
 • Dokumentacja projektowa inwestycji pn. Budowa drogi w ul. Damrota w Świerklańcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą za prawie 73 tys. zł.
 • Budowa skweru w sołectwie Nakło Śląskie w rejonie skrzyżowania ul. Głównej i Szkolnej za 60 tys. zł.
 • Dokumentacja projektowa inwestycji pn. Budowa drogi ul. Frezji w Nakle Śląskim za 40 tys. zł.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *