zachmurzenie umiarkowane
środa
Świadectwa energetyczne budynków, czyli co nas czeka z końcem kwietnia?
20 lutego 2023 r. | 18:24
0

28 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanych ustaw: o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Oznacza to nowy obowiązek, który ciążyć będzie na właścicielu lub zarządcy budynku tj. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Nie będzie dotyczył jednak wszystkich budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu jest czasem określane jako świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny lub też paszport energetyczny. To dokument określający całkowite zapotrzebowanie na energię używaną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji.

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

 • dane budynku lub jego części,
 • charakterystykę energetyczną budynku lub jego części,
 • zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części,
 • oświadczenie osoby sporządzającej świadectwo, że dokument ten został wpisany do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Świadectwa energetycznego nie należy mylić z audytem energetycznym. Audyt ma na celu określenie tego w jaki sposób wykonać termomodernizację budynku, by zaoszczędzić energię. Audyt energetyczny nie jest dokumentem wymaganym przez prawo, czasem jednak jest potrzebny aby otrzymać dofinansowanie – to zależy od zasad danego programu lub projektu dofinansowującego np.: termomodernizacje.

Kto ma obowiązek zlecić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz skąd bierze się taki obowiązek?

Obowiązek taki ciąży na właścicielu lub zarządcy budynku albo jego części, a także osobie, która ma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, kiedy budynek lub jego część:

 • będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • będzie wynajmowany.

W skrócie: świadectwo należy sporządzić dla budynku, gdy będzie on przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu. Natomiast w sytuacji, gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu będzie lokal, świadectwo musi być sporządzone dla lokalu.

Uwaga! Świadectwo także należy sporządzić:

 • dla budynku, którego powierzchnia użytkowa przekracza 500 m2 jeśli są w nim prowadzone usługi dla ludności,
 • kiedy budowa obiektu budowlanego została zakończona, w celu przedłożenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek ten jest po stronie Inwestora).

Jakich budynków nie dotyczy obowiązek posiadania świadectwa?

 • zabytkowych, objętych ochroną konserwatora zabytków,
 • użytkowanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych  w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m2/rok.

Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może wykonać tylko osoba, która jest wpisana do wykazu osób uprawionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz takich osób można znaleźć w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków, który znajduje się pod adresem internetowym: rejestrcheb.mrit.gov.pl.

Kto i kiedy przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

 • sprzedający przy sporządzania aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości osobie, która ją kupuję,
 • wynajmujący nieruchomość najemcy.

Jeśli takie świadectwo nie zostanie przekazane, kupujący lub najemca może w ciągu 14 dni wezwać pismem do wywiązania się z tego obowiązku, który ciąży na sprzedającym lub wynajmującym. Jeśli ten obowiązek nie zostanie spełniony, kupujący lub najmujący ma prawo zlecić na koszt sprzedającego lub wynajmującego sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części.
Z kolei obowiązkiem notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego będzie odnotowanie czy takie świadectwo jest przekazane stronie kupującej, a jeśli nie zostało przekazane, notariusz pouczy sprzedającego o takim obowiązku oraz o karze grzywny za jego niewykonanie.

Jaki jest termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Czas ten zostanie skrócony jeśli na wskutek prac budowlano-instalacyjnych ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub jego części (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku). Wówczas należy wykonać nowe świadectwo.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *