zachmurzenie umiarkowane
16°
14°
środa
oskarżenie dyrektora
Uczennica oskarża dyrektora Zespołu Szkół w Orzechu
19 lipca 2019 r. | 20:25
0

Dnia 24.06.2019 r. do Urzędu Gminy Świerklaniec wpłynęła skarga na przetrzymanie i nie wydanie w terminie dokumentacji ukończenia egzaminu ósmoklasisty dwóm uczennicom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzechu.

Skarżąca za zaistniałą sytuację wini Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzechu.

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg złożonych na działalność wójta i kierowników jednostek organizacyjnych jest rada gminy. Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, powołując w tym celu komisję skarg, wniosków i petycji.
Zasadność złożenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Orzechu zostanie ustalona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerklaniec.

Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:
§ 1.

1. Rada Gminy Świerklaniec uznaje się za organ właściwy do rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu.
2. Skargę przekazuje się celem ustalenia jej zasadności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do przedstawienia na kolejnej sesji Rady Gminy Świerklaniec informacji o ustaleniu zasadności skargi.
§ 2.

1. Ze względu na okresowy charakter pracy Rady skarga nie zostanie rozpatrzona w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego tj. w ciągu jednego miesiąca.
2. Skarga zostanie rozpatrzona do 30 sierpnia 2019 r.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Świerklaniec zobowiązując go do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarga na dyrektora szkoły Skarga na dyrektora szkołyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *