zachmurzenie umiarkowane
21°
17°
piątek
Zalew Nakło – Chechło ma nowy plan zagospodarowania
30 sierpnia 2019 r. | 07:00
0

Podczas sesji Rady Gminy Świerklaniec w dn. 26.08.2019 r. radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec dla terenów położonych wokół zbiornika wodnego "Zalewu Nakło-Chechło".

Uchwała, którą podjęli radni wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dzięki jej przyjęciu tereny nad Zalewem Nakło-Chechło mogą zostać zagospodarowane w celach rekreacyjnych. Plan obejmuje obszar o powierzchni niespełna 330 ha wskazany w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec jako tereny leśne z określoną strefą lokalizacji obiektów związanych z turystyką i rekreacją. Projektowane przeznaczenie terenu to m.in. tereny lokalizacji usług gastronomii oraz innych obiektów obsługi urządzeń sportowych i rekreacyjnych, tereny dla budowy i rozbudowy zespołów domków rekreacyjnych, tereny dla lokalizacji nowych kubatur o funkcji sportowo-rekreacyjnej, tereny z możliwością lokalizacji nowych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych lądowych i wodnych, lokalizacje parkingów, przebieg nowej drogi dojazdowej stanowiącej granicę pomiędzy obszarem urbanizacji terenów wokół zalewu a terenami lasów.

Wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 908, która zlokalizowana jest poza granicami obszaru objętego planem, wyznaczono drogę dojazdową, o szerokości w liniach rozgraniczających 16,0 m, w ramach której możliwa będzie realizacja miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż jezdni. Aby uniknąć kolejnych skrzyżowań z drogą wojewódzką, drogę włączono do zewnętrznego układu komunikacyjnego poprzez istniejące drogi wewnętrzne.

W projekcie planu ustalono różne kategorie przeznaczenia podstawowego terenów, a w szczególności tereny dla zabudowy usługowej, dla sportu i rekreacji, zieleni urządzonej, wód powierzchniowych śródlądowych, lasów. W modernizacji obszaru wokół Zalewu przewidziano również w projekcie planu możliwości przebudowy układu komunikacyjnego poprzez: budowę drogi dojazdowej stanowiącej obwodnicę terenów wyznaczonych do urbanizacji obszaru dostępną z drogi wojewódzkiej Nr 908 a także budowę i rozbudowę terenów parkingów dostępnych z projektowanej drogi dojazdowej.

Wspomnieć należy, że do 31 marca 2015 roku obsługą Zalewu Nakło-Chechło zajmował się Gminny Ośrodek Rekreacji, który został zlikwidowany uchwałą Rady Gminy Świerklaniec ze względu na brak płynności finansowej. Dopiero wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl podjął decyzję o przeznaczaniu środków wypracowanych nad Zalewem na bieżące utrzymanie, naprawy i niezbędne remonty w tym miejscu. Konsekwencją wspomnianej decyzji w roku 2015 Rada Gminy Świerklaniec na wniosek wójta gminy Świerklaniec podjęła również uchwałę Nr XIII/82/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec dla terenów położonych wokół zbiornika wodnego "Zalew Nakło – Chechło".

- Wreszcie zrobiliśmy pierwszy krok do tego, żeby uregulować skomplikowaną pod względem prawnym sytuację gruntów nad Zalewem Nakło-Chechło. Miejscowy plan daje wachlarz możliwości wykorzystania potencjału terenów przy zalewie – powiedział wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl.

Uchwalenie MPZP dla terenów położonych wokół Zalewu Nakło-Chechło jest wielkim sukcesem świerklanieckich samorządowców. Dzięki temu możliwa będzie zmiana sytuacji formalno-prawnej w tym miejscu. Nie byłoby to możliwe gdyby nie świetna współpraca gminy Świerklaniec i Nadleśnictwa Świerklaniec. Istotne było również wsparcie stowarzyszeń i organizacji działających nad Zalewem Nakło-Chechło. Zanim plan został uchwalony, zgodnie z ustawą został wyłożony do publicznego wglądu. Była także możliwość składania uwag do projektu przez wszystkich zainteresowanych. Przypomnijmy, że 8 kwietnia br. Minister Środowiska, wydał decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne niemal 127 hektarów gruntów leśnych (tereny Zalewu i jego okolic) stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Świerklaniec.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *