zachmurzenie umiarkowane
16°
14°
środa
Fot. Łukasz Dudek
Radni przed majówką nie mają za dużo pytań (WIDEO)
01 maja 2019 r. | 09:47
0

29 kwietnia w świerklanieckim magistracie odbyła się sesja Rady Gminy Świerklaniec. 

Podczas sesji radni nie mieli za dużo do powiedzenia. Poniżej nagranie wideo z obrad. 

 

PLAN OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r..
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji w 2018 roku Programu współpracy Gminy Świerklaniec z organizacjami pozarządowymi,
− Rozpatrzenie projektu uchwały nr 76 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Świerklaniec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
− Rozpatrzenie projektu uchwały nr 77 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
7. Informacja Wójta Gminy Świerklaniec o gospodarce nieruchomościami Gminy w 2018 r.
8. Omówienie postępów prac nad realizacją planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Podsumowanie działań oraz kosztów utrzymania Zalewu Nakło – Chechło oraz Parku w Świerklańcu za 2018 rok.
10. Informacja o przygotowaniu do sezonu letniego nad Zalewem Nakło – Chechło oraz w Parku w Świerklańcu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 78 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 79 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerklaniec.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 80 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 81 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 82 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 83 w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap V 2019 rok.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 84 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło - Chechło.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 85 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło - Chechło.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 86 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło - Chechło.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 87 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło - Chechło.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 88 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia gminnego udziału w prawie własności nieruchomości.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 89 w sprawie zamiany nieruchomości.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 90 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 91 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019 – 2037.
25. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25.03.2019 r. i sesji nadzwyczajnej w dniu 05.04.2019 r.
26. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
27. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
28. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
29. Zakończenie.

źródło: UG ŚwierklaniecDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *