bezchmurnie
wtorek
Umowa na nadzór inwestorski budowy kanalizacji podpisana
09 marca 2021 r. | 17:34
0

3 marca w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec wójt Marek Cyl podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie Gminy Świerklaniec”.

Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec 5 listopada 2020 roku. 4 grudnia 2020 roku nastąpiło otwarcie ofert. W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało ich 8. Po analizie i zbadaniu wszystkich koniecznych dokumentów, wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 20 stycznia 2021 roku. Z uwagi na złożone odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów, podpisanie umowy zostało wstrzymane do rozstrzygnięcia odwołania. Po złożonych wyjaśnieniach i argumentacji gminy, skarżący podmiot wycofał odwołanie a Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie.

3 marca br w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec wójt Marek Cyl podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie Gminy Świerklaniec”.

Funkcję Inżyniera Kontraktu w zakresie kompleksowej obsługi wykonania zadań inwestycyjnych dla Budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg zdegradowanych w toku prowadzonych robót budowlanych będzie pełnić Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Rybnika.

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie Gminy Świerklaniec” realizowana jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno -ściekowa w  aglomeracjach”, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *