zachmurzenie umiarkowane
21°
17°
piątek
Jarosław Wasążnik | www.facebook.com
Wasążnik zaprasza na sesję
24 marca 2019 r. | 22:10
0

W poniedziałek 25 marca o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Świerklaniec radni będą obradować. 

Przewodniczący Wasążnik zaprasza Mieszkańców do czynnego udziału w sesji oraz do oglądania obrad na żywo w internecie.

Transmisję na żywo z sesji będzie można oglądać na portalu YouTube TUTAJ

Plan obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Świerklańcu w 2018 r. oraz omówienie programu działania na rok 2019.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu w 2018 r.
5. Informacja Wójta Gminy o stanie inwestycji związanej z budową kanalizacji w Gminie Świerklaniec
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 56 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Świerklaniec.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 57 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi z dnia 23 lutego 2019 r. na uchwałę Nr III/27/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec".
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 58 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerklaniec oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 59 w sprawie zmiany regulaminu ustalania wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Świerklaniec.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 60 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 61 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 62 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy część wydatków z budżetu Gminy Świerklaniec.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 63 w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świerklaniec”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 64 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 65 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019 - 2037.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 66 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/21/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/367/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 67 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 68 w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklaniec.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 69 w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki, Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Świerklaniec, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 70 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Świerklaniec.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 71 w sprawie przekazania stanowiska Rady Gminy Świerklaniec w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
22. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej w dniu 18.02.2019 r. i 25.02.2019 r.
23. Sprawozdania z działalności sołtysów w 2018 roku.
24. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
25. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
26. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
27. Zakończenie.

źródło: UG ŚwierklaniecDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *