zachmurzenie umiarkowane
21°
17°
piątek
Przyjmowanie wniosków o stypendia dla uzdolnionych uczniów
28 czerwca 2024 r. | 20:14
0

Do 10 sierpnia każdego roku można składać wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe Wójta Gminy Świerklaniec. Zasady przyznawania stypendiów określa załączony poniżej regulamin.

Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Świerklaniec, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
- osiągnięcie wybitnych wyników w nauce:
średnia ocen powyżej 5.80 w klasach V i VI szkoły podstawowej - kwota 500,00 zł,
średnia ocen powyżej 5.50 w klasach VII i VIII szkoły podstawowej - kwota 500,00 zł,
średnia ocen powyżej 5.20 w dziennej szkole ponadpodstawowej - kwota 700,00 zł,
- uzyskanie tytułu laureata lub finalisty:
uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - kwota 700,00zł.

O stypendium mogą wnioskować pełnoletni uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni ucznia  niepełnoletniego.

Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku, niezależnie od sytuacji materialnej kandydata nie później niż do 30 września danego roku.

Wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz wniosku (nie ma charakteru obligatoryjnego, pomocniczy wzór),
- poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem świadectwo lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające uzyskane tytuły laureata lub finalisty w konkursach na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym roku szkolnym,
w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia pełnomocnictwa).

Miejsce składania dokumentów:
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, Sekretariat (pokój nr 5). W przypadku wniosków nadesłanych za pośrednictwem poczty polskiej, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego,
- złożyć bezpośrednio w urzędzie gminy w godzinach jego pracy: Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, Sekretariat (pokój nr 5), nr telefonu: 32 284 74 00, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: złożenia po terminie, wycofania przez wnioskodawcę lub nieuzupełnienia braków formalnych.

Zasady przyznawania stypendiów określa załączony poniżej regulamin.

Materiały

Uchwała w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Świerklaniec dla uzdolnionych uczniów wraz z regulaminem
Uchwała​_Stypendium​_dla​_uczniów​_2020.pdf 0.28MBDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *